Boeken en websites

Onderstaande boeken en websites worden aanbevolen:

Boek: De verhalen die we leven
Auteur: Ernst Bohlmeijer

Uitgever: Boom Amsterdam

Samenvatting:
In "De verhalen die we leven" beschrijft de auteur een methode voor autobiografische reflectie die als preventie en behandeling breed toepasbaar is in de gezondheidszorg. De westerse samenleving kenmerkt zich door de afname van de invloed van grote verhalen (mythen, religies, filosofieën) op het persoonlijke leven. Er is een grote keuzevrijheid en alle ruimte om te experimenteren met spiritualiteit, gedrag en zelfontplooiing. Ons kleine verhaal, het verhaal dus dat we over ons eigen leven creëren, is daarmee des te belangrijker geworden. Het is een belangrijke bron van identiteit en zingeving. Soms is de rode draad in dit verhaal zoek. Het levensverhaal fragmenteert en stress, angst, depressiviteit en zinloosheid kunnen het gevolg zijn. Op deze momenten kan life-review (autobiografische reflectie) uitkomst bieden. In dit boek wordt een methode voor autobiografische reflectie beschreven dat als preventie en behandeling breed toepasbaar is in de geestelijke gezondheidszorg. De methode is mede gebaseerd op de narratieve psychologie, die het verhaal tot centrale metafoor in de sociale wetenschappen maakt.

Ernst Bohlmeijer promoveerde in 2007 op onderzoek naar de effecten van life-review op depressieve klachten en zingeving van mensen in de derde levensfase. Sinds 2011 is hij hoogleraar Geestelijke Gezondheidsbevordering aan de Universiteit Twente. Zijn onderzoek richt zich onder andere op het onderbouwen en evalueren van een persoonsgerichte benadering in de geestelijke gezondheidszorg. Recent publiceerde hij met Gerben Westerhof het boek Psychologie van de levenskunst.

Site: FVB

De website van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen

https://fvb.vaktherapie.nl/

Site: NVBT

De website van de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie

https://nvbt.vaktherapie.nl/

Boek: Handboek Beeldende Therapie
Auteur: C. Schweizer

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

Samenvatting:
Het Handboek Beeldende Therapie geeft voor het eerst in zestig jaar beroepsuitoefening een overzicht van de Nederlandse beeldende therapie. Beschreven worden de belangrijkste bestaande visies, methoden en methodieken.
Deel 1 geeft informatie over de achtergronden van het beroep: de geschiedenis en theoretische kaders.
Deel 2 is gericht op de methodische beroepsuitoefening in de praktijk.
Deel 3 handelt over voorwaarden voor professionaliteit, zoals facilitering en maatschappelijke positionering en onderbouwing van het professioneel handelen door middel van onderzoek.

Het boek en bijbehorende dvd bieden ondersteuning voor docenten en studenten van de hbo-opleiding tot beeldend therapeut. Daarnaast is het een naslagwerk voor de beroepsbeoefenaar. Er zijn veel literatuurverwijzingen opgenomen voor nadere bestudering van onderwerpen waar de lezer in geïnteresseerd is.
Het verkregen overzicht in dit handboek, draagt bij tot een eenduidiger en steviger beroepsbeeld. Ook heeft dit overzicht bijgedragen tot inzichten op het vakgebied over mogelijke en noodzakelijke verdere ontwikkelingen in het beroep.

 

Boek: Tekeningen
Auteur: Gregg Furth

Uitgever: Lemniscaat

Samenvatting:
Gregg Furth beschrijft de achtergronden, de theorie en de mogelijkheden die het analyseren van tekeningen biedt. Aan de hand van de vele afgebeelde tekeningen neemt hij ons stap voor stap mee in de analyse.

Hij steunt daarbij vrijwel volledig op de psychoanalytische theorie van Jung. In zes helder geschreven hoofdstukken geeft Furth een overzicht van zijn methode en uitgangspunten voor het gebruik van tekeningen als therapeutisch werkmateriaal. Hij verantwoordt zijn betoog met zorgvuldige literatuurverwijzingen en wijdt een volledig hoofdstuk aan waarschuwingen t.a.v. misbruik van deze techniek. Het boek is geschreven in een vlotte, gemakkelijk te lezen stijl. Het gebruik van talrijke illustraties verhoogt de leesbaarheid

Boek: Op verhaal komen
Auteur: Ernst Bohlmeijer & Gerben Westerhoff

Uitgever: Boom Amsterdam

Samenvatting:
Hoe kunnen herinneringen je helpen om je leven richting te geven? Aan de hand van dit boek ontdek je niet alleen de rode draad in je levensloop, maar leer je ook negatieve gebeurtenissen te verwerken.De theorie en de oefeningen in dit Boom Hulpboek zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de werking van het autobiografisch geheugen en de functies van herinneringen en onze levensverhalen. Door jezelf de juiste vragen te stellen kun je valkuilen ontdekken, moeilijke gebeurtenissen een plaats geven en geïnspireerd raken om iets moois van het leven te maken. Deze zelfhulptraining biedt gratis downloadbare audiobestanden met welzijnsoefeningen.

Boek: Leven in je leven
Auteur: J. Young & Janet Klosko

Uitgever: Pearson Benelux

Samenvatting:
Voortbouwend op de principes van de cognitieve therapie zijn de psychologen Jeffrey Young en Janet Klosko erin geslaagd om een uiterst bruikbare gids te schrijven voor een breed publiek. Het boek leert mensen hun negatieve gedachtepatronen, door de auteurs 'valkuilen' genoemd, te herkennen. Helder en aansprekend beschrijven Young en Klosko elf van de meest voorkomende valkuilen, waaronder problematische relaties, een irrationeel gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, eenzaamheid. Problemen waar veel mensen mee kampen. Tegelijkertijd bieden zij uitgebreide diagnostische tests en vragenlijsten om elke valkuil te herkennen, en stapsgewijze suggesties om ze in de toekomst te omzeilen. In Amerika hebben al duizenden mensen geprofiteerd van deze directe methode. Het boek Leven in je leven laat niet alleen zien hoe mensen kunnen ontsnappen aan de vicieuze cirkel van negatieve gedachten, het werkt ook inspirerend voor eenieder die over zijn leven wil nadenken.

Boek: Wat woorden niet kunnen zeggen
Auteur: E. Budde

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

Samenvatting:
Dit boek bevat een schat aan activiteiten die toegepast kunnen worden in hulpverlening en begeleiding. Meer dan 100 opdrachten bieden de mogelijkheid om vorm te geven aan veranderingsprocessen. De theorie uit dit boek is daarbij een essentieel hulpmiddel.

 

 

Boek: Sterk met een vitaal netwerk
Auteur: Maria Scheffers

Uitgever: Coutinho

Samenvatting:
Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben professionals in de hulp- en dienstverlening de taak gekregen om cliënten te begeleiden naar eigen verantwoordelijkheid en solidariteit. Daarbij is werken vanuit empowerment en de sociaal netwerkmethodiek essentieel.
Sterk met een vitaal netwerk beschrijft hoe sociale professionals deze werkwijze in hun beroepspraktijk kunnen inzetten. Nadat de auteur de Wmo heeft samengevat, beschrijft ze werken vanuit empowerment: de hulpverlener stelt zich niet op als deskundige en reikt geen oplossingen aan, maar ondersteunt de cliënt in het vergroten van zijn zelfregie. Vervolgens komt de sociaal netwerkmethodiek aan bod, waarbij hulpverlener en cliënt samen het netwerk van de cliënt in kaart brengen en een traject naar een vitaal netwerk uitzetten. Steeds is er uitgebreid aandacht voor het omgaan met etnisch-culturele diversiteit. Tot slot wordt de werkwijze toegepast op verschillende cliëntprofielen.
Om de theorie toe te lichten zijn er in Sterk met een vitaal netwerk veel oefeningen, voorbeelden en cases opgenomen. Het boek is geschreven voor studenten SPH, MWD en CMV en voor professionals in alle velden van de hulp- en dienstverlening.
Maria Scheffers was maatschappelijk werker en is eigenaar van Scheffers coaching en training. Daarnaast is zij als supervisor en gastdocent betrokken bij de opleiding MWD van De Haagse Hogeschool.

.

Boek: Inclusief verhalend werken
Auteur: Dominiek Lootens

Uitgever: Garant Uitgevers

Samenvatting:
De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is sterk in beweging. Steeds meer mensen met een beperking verruilen de instelling voor een plaats in de lokale gemeenschap. Daardoor worden zij uitgedaagd om een eigen netwerk uit te bouwen en te integreren in hun nieuwe leefomgeving. Tellen ze werkelijk mee als volwaardige burgers? Is er een luisterend oor voor hun verhaal? Blijft het, met alle goede bedoelingen, opnieuw bij 'zorgen voor hen' of ontstaat er ook een 'leven met elkaar’? Inclusief verhalend werken is bedoeld als oefenplaats, vrijplaats of 'tussenruimte' voor maatschappelijke integratie. Het is een plek waar projectpartners zichzelf kunnen uitdrukken en wederkerige relaties aangaan. Bij inclusief verhalend werken volstaat het niet om een levensboek te maken of een biografische paragraaf in te vullen. Mensen met een verstandelijke beperking nemen het narratief project en de sociale actie die erop volgt zelf mee in handen. Dit boek nodigt professionals en beleidsmakers uit om hun visie en hun praktijk rond levensverhalen te verbreden en te verdiepen. Het geeft inzicht in de nieuwste ontwikkelingen binnen Disability Studies en Inclusive Research. Het biedt concrete handvatten om zelf inclusief verhalend aan de slag te gaan.

Boek: Creatieve Therapie
Co-Auteur: Henriëtte Visser

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

Samenvatting:

Dit boek geeft een duidelijk theoretisch kader voor de denk- en werkwijze van de creatief therapeut plus een helder overzicht van een aantal veel toegepaste vormen van creatieve therapie.
Het theoretisch kader geeft het belang van speelsheid en creativiteit van de mens in ontwikkeling nadrukkelijk aandacht. Er wordt gestreefd naar het geven van een soort overzicht van de situaties waarbij mensen (kinderen) uit balans kunnen raken. Daarnaast is er aandacht voor de specifieke therapeutische situatie en de relatie therapeut-client. Het tweede deel van het boek is gericht op de praktijk en bevat een aantal uitstekende gevalsbeschrijvingen.

Boek: Narratieve Therapie in de praktijk
Auteur: Michael White

Uitgever: Hogrefe Uitgevers B.V.

Samenvatting:
In "Narratieve Therapie in de praktijk" bespreekt grondlegger Michael White de belangrijkste aandachtsgebieden van de narratieve praktijk en illustreert deze met zeer levendige en inspirerende casussen uit zijn eigen praktijk. Zeer geschikt voor iedereen die met deze therapie wil kennismaken, maar ook voor hen die zich verder willen bekwamen.

- magnum opus van Michael White, de grondlegger van narratieve therapie
- zeer praktisch door letterlijk transcripties van therapeutische dialogen

Boek: Afscheidsrituelen
Auteur: O. Hart

Uitgever: Pearson Benelux B.V.

Samenvatting:
Ingrijpende gebeurtenissen laten altijd sporen na in een mensenleven. Soms zijn de gevolgen echter ingrijpender, omdat men op geen enkele manier kans heeft gehad de traumatische ervaringen te verwerken. Zij blijven verhinderen dat iemand opnieuw greep krijgt op het eigen leven. Als kind verwaarloosd zijn, de dood van een dierbare, ontrouw en echtscheiding, kwetsende ervaringen binnen een bestaande liefdesrelatie kunnen een leven blijvend ontwrichten.

In therapie kan gebruikgemaakt worden van afscheidsrituelen om zulke pijnlijke ervaringen uit het verleden achter zich te laten. De cliënt beschrijft de ervaringen uitvoerig op papier, of kiest voorwerpen die ze symboliseren. Van de symbolen en beschrijvingen wordt ritueel afscheid genomen, bijvoorbeeld door ze te verbranden, te begraven of in het water te werpen.

Afscheidsrituelen beschrijft op beeldende wijze de genezende werking van dergelijke rituelen, maar geeft er ook de psychologische verklaringen voor. Het is daardoor een belangrijk boek voor allen die werken of studeren op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. Bovendien kan de tekst verhelderend zijn voor mensen die zelf lijden onder een onverwerkt verleden.

ACT2

ACT (2)

Het leven aankunnen is het ultieme doel van ACT! Het is de bedoeling dat je actief gaat inspelen op alles wat er op je weg …

ACT: Acceptatie en Commitment Therapie

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) helpt je om te genieten van het moment terwijl je je gedachten “voorbij ziet drijven” …

Privacy in de praktijk

Hoe zit het eigenlijk met bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens als je naar de praktijk van een arts, psycholoog, …